Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s.

Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s.

Politika kvality spoločnosti Hammerbacher SK, a.s. vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti a všetkých jej spolupracovníkov riadiť svoju činnosť a rozvíjať aktivity tak, aby inovatívnymi výkonmi, kvalitou, skúsenosťou a spoľahlivosťou sústavne vytvárali podmienky pre dlhodobé partnerstvo so svojimi zákazníkmi na základe ich spokojnosti s výrobkami a službami spoločnosti.

Hlavné zásady politiky kvality v spoločnosti:

 1. Ústredným motívom všetkých aktivít je uspokojenie oprávnených potrieb zákazníka.
 2. Zlepšovanie kvality je sústavná, nikdy nekončiaca činnosť všetkých spolupracovníkov spoločnosti.
 3. Kvalita práce spolupracovníkov je podmienená sústavným vzdelávaním a výcvikom podľa odborností.
 4. Výber najlepších dodávateľov a kvalitných materiálov zvyšuje potenciál kvality a prispieva ku znižovaniu strát.
 5. Riadenie nezhodných výrobkov a reklamácií je základom pre systémové zlepšovanie kvality.
 6. Primeraná motivácia spolupracovníkov napomáha sústavnému zvyšovaniu kvality práce.
 7. Zlepšovanie pracovného prostredia a vytváranie slušných a bezproblémových pracovných vzťahov vedie k identifikácii spolupracovníka so spoločnosťou.
 8. Korektný vzťah spoločnosti voči životnému prostrediu a relevantnému okoliu napomáha dobrému menu spoločnosti.
 9. Kvalita pracovných procesov je podmienená kvalitou systému zberu, spracovania a prenosu údajov.
 10. Nositeľom kvality je každý spolupracovník v rámci jeho každodennej spoluúčasti na procesoch v spoločnosti.
 11. Nevyhnutnou súčasťou systému manažmentu kvality je jeho sústavné preverovanie a zapracovanie výsledkov previerok do obsahu školení a výcviku.
 12. Kvalita realizácie procesov v spoločnosti vedie k tvorbe zisku, nevyhnutného pre skvalitnenie technických a technologických základov zvyšovania kvality.

Systém manažérstva kvality – ISO 9001  ⇒
Certifikácia podľa normy FSC®