Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.hammerbacher.sk

Informácie pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov

  1. Účely spracúvania Vašich údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom pre nasledujúce účely:

  • Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti
  • Kontaktovanie uchádzačov za účelom organizácie výberového konania
  1. Poskytovanie Vašich údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje na uvedené účely žiadnym príjemcom alebo tretím osobám.

  1. Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u Prevádzkovateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu účelu spracúvania. Na základe rozhodnutia prevázkovateľa sa osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie uchovávajú po dobu [12 mesiacov], prípadne do odvolania súhlasu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).

  1. Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracúvania osobných údajov na oprávnené záujmy Prevádzkovateľa máte právo namietať spracúvanie až kým sa nepreukáže, že oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami. Pokiaľ preukážete, že spracúvanie Vašich údajov nie je oprávnené, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu (alebo zmluvy máte právo na prenosnosť osobných údajov.

V prípadoch spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov u Prevádzkovateľa je nezákonné, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk). Pokiaľ máte ďalšie otázky k nakladaniu s osobnými údajmi, napíšte na info@hammerbacher.sk.

  1. Prehlásenie Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie dotknutých osôb na uvedené účely.